Home De Stichting Psychosociale zorg Initiatieven The Sound of Life Informatie Nieuws!
 
 
Contact /// Brochure /// Jaarverslagen /// Organisaties /// ANBI status /// Pers /// Links
 
   
Jaarcijfers 2008
Voorafgaande Jaarcijfers IDS
  2006 2007 2008
ACTIVA      
Liquide middelen € 291.472 € 232.123 € 73.601
Beleggingen € 558.140 € 671.836 € 681.942
Overige vorderingen/Overl. activa € 89.143 € 5.487 € 3.894
totaal Activa € 938.755 € 909.446 € 759.437
       
PASSIVA      
Eigen vermogen € 764.648 € 329.465 € 307.159
Vastgelegd vermogen (bestemmingsfonds) € 160.000 € 560.000 € 440.000
Schenkingrechten € 400 € 0 € 0
Overige schulden/Overl. passiva € 13.707 € 19.981 € 12.278
totaal Passiva € 938.755 € 909.446 € 759.437
       
BATEN      
Giften € 436.139 € 86.976 € 54.075
Spaarrekening € 10.956 € 3.218 -€ 67.960
totaal Baten € 447.095 € 90.194 -€ 13.885
       
LASTEN      
Accountantskosten € 1.190 € 1.190 € 1.190
KvK/Bankkosten € 322 € 43 € 26
Schenkingsrechten € 0 € 0 € 0
PR kosten/Website € 13.174 € 8.042 € 798
Bestuursverzekering € 857 € 861 € 658
Bestuurskosten € 2.851 € 1.863 € 5.749
totaal Lasten € 18.394 € 11.999 € 8.421
       
RESULTAAT € 428.701 € 78.195 -€ 22.306
       
Beginstand eigen vermogen +/+ € 446.419 € 764.648 € 329.465
Besteed aan doelstelling c.q. vastgelegd -/- € 110.472 € 513.378 € 120.000
Eigen vermogen € 764.648 € 329.465 € 307.159
       

Voor meer informatie kunt U het gedetailleerde jaarverslag 2008 raadplegen.

 

Nieuwsbrief 2009 en toelichting op de jaarcijfers 2008

Amsterdam, oktober 2009

betreft: belangrijke informatie over recente ontwikkelingen van de Ingeborg Douwes Stichting, de enige Stichting in Nederland die zich specifiek toelegt op verbetering van psychosociale zorg aan kankerpatiënten en hun omgeving.

Beste donateurs, vrienden en familieleden,

Graag willen wij alle nauw betrokkenen van de Ingeborg Douwes Stichting weer op de hoogte brengen van de door de Stichting gefinancierde projecten en de mogelijke nieuwe koers die de Stichting thans onderzoekt. Tevens sluiten wij een bijlage met de cijfers van de afgelopen 3 jaar bij zodat u ook daarover weer geheel bent geïnformeerd.
De indrukwekkende lijst van projecten wordt door de Stichting alleen, maar ook steeds meer in samenwerking met andere instanties gefinancierd. Echter de druk op onze Stichting wordt groter en groter gezien het toenemende aantal mensen dat gebruik zou ‘moeten' maken van de psychosociale zorg in Nederland. De achtergrond van die toename wordt hieronder nader toegelicht.

Recente ontwikkelingen
Met 90.000 mensen per jaar die kanker krijgen heeft kanker de hart- en vaatziekten van de eerste plaats verdrongen als de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Een op de drie Nederlanders krijgt in zijn of haar leven de diagnose kanker. Rekenen we de naasten en directe omgeving mee, dan zijn de aantallen mensen die in hun leven moeten omgaan met kanker vele malen groter. Door kankeronderzoek is de laatste decennia veel bereikt en zien wij dat inmiddels ongeveer de helft van de mensen geneest van kanker of een aanzienlijk langere levensverwachting heeft. Daarmee is kanker steeds meer een ‘chronische' ziekte geworden.

Een goede psychosociale oncologische begeleiding voor mensen met kanker is van groot belang. Zowel voor een betere kwaliteit van leven, ter bevordering van het herstel en revalidatie en terugkeer in het gewone leven. Op dit gebied is in de afge­lopen 20 jaar al veel bereikt. Maar het huidige psycho-oncologische hulpaanbod (een kleine 10.000 mensen met kanker worden jaarlijks geholpen), is volstrekt onvoldoende om aan de geïnventariseerde vraag van circa 30.000 mensen met kanker te voldoen. En dit is slechts de groep uit de jaarlijkse groei met 90.000 patiënten die nu aangeeft hiervan actief gebruik te willen maken, laat staan de vraag om steun van de partners, kinderen en naasten! De overheid is zich hier, blijkens het Nationaal Programma Kankerbestrijding, eveneens ten volle van bewust. Het tempo waarin de veranderingen zich voltrekken is echter (te) traag, voornamelijk door het gebrek aan financiële middelen.

Nieuwe Aanpak IDS
De Ingeborg Douwes Stichting (IDS) is zoals u weet reeds 9 jaar actief op dit terrein. Echter doorgaan op basis van pure vrijwilligheid, zoals thans het geval is, biedt onvoldoende garantie voor succes en snelheid om tot de dringend noodzakelijke hulp en ondersteuning te komen. Het Bestuur wil daarom de bestaande Stichting transformeren in een beroepsmatige en landelijk opererende Stichting met een vaste inrichting. Het Bestuur van de IDS is er van overtuigd dat deze meer bedrijfsmatige en marktgerichte benadering, ter ondersteuning van de psychosociale oncologische zorg in Nederland, noodzakelijk is ter realisatie van de onderstaande belangrijke zaken:

 • Het bewustzijn bij het Nederlandse publiek te vergroten van het voorkomen van psychosociale problemen bij mensen met kanker en hun naasten, en de noodzaak hier kwalitatief goede zorg voor te bieden en het geven van voorlichting over deze vorm van zorg;
 • Het vergroten van de capaciteit, de geografische beschikbaarheid, de kwaliteit en het structureren van het bestaande aanbod van de psychosociale oncologische zorg in Nederland;
 • Het bevorderen van de deskundigheid van de verschillende beroepsgroepen die psychosociale zorg bieden;
 • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Deze voorgenomen transformatie van de Ingeborg Douwes Stichting is een belangrijke strategische nieuwe weg die wij als Stichting voornemens zijn in te slaan. Wij onderzoeken deze strategie thans door een Business Case op te stellen die de urgentie en de (zakelijke) haalbaarheid van de nieuwe Stichting moet aantonen. Wij doen dit samen met psycho-oncologische professionals en specifieke expertise van buitenaf om tot een sluitend ‘Plan van Aanpak' te komen.
Met de werkzaamheden hiervoor is reeds gestart. Wij zijn zeer verheugd u mede te kunnen delen dat het KWF Kankerbestrijding ons volledig steunt bij deze aanpak. Dat geeft ons vertrouwen dat wij de juiste weg volgen om de psycho-oncologische zorg op een hoger plan te brengen in Nederland. De kosten van deze Business Case zullen voorlopig worden voorgefinancierd door de Ingeborg Douwes Stichting en KWF Kankerbestrijding, samen met andere stichtingen als het IPSO (Instellingen Psycho Sociale Oncologie), de Stichting Janivo, het RCOAK en Stichting Porticus.
Als het plan van aanpak uitwijst dat, enerzijds een landelijke beroepsmatige stichting veel kans van slagen heeft en anderzijds dringend noodzakelijk is voor een succesvolle aanpak van de psychosociale zorg, dan zullen wij (omvangrijke) nieuwe bronnen voor sponsoring moeten aanboren omdat het opzetten van zo'n Stichting immers gepaard gaat met niet geringe financiële investeringen.

Financiën
In de bijlage treft u een financieel overzicht aan van de laatste 3 jaar.
De volledige, gedetailleerde jaarverslagen staan ook op de website van de Stichting. Onze belangrijkste zorg betreft de giften instroom die langzamerhand toch begint terug te lopen. Daarnaast spelen, zoals bij een ieder, de ontwikkelingen op de economische markten ons zeer parten. Willen wij als Stichting echt een verschil gaan maken in de toekomst dan zullen wij de activiteiten op een andere manier moeten gaan structureren om de psychosociale markt flink verder te helpen en overgaan tot een meer beroepsmatige organisatie met een vaste inrichting. Deze organisatie zal met behulp van verschillende marketing technieken meer geld uit de filantropische markt moeten los weken om de haar gestelde doelen te bereiken

Tot slot
Door deze brief willen wij wederom onze dankbaarheid uitspreken voor alle hulp en steun die wij gedurende vele jaren van u allen mochten ondervinden. Zonder uw hulp was de doelstelling van de Ingeborg Douwes Stichting om de Psychosociale Zorg verder te brengen niet mogelijk geweest.
Zoals boven uiteengezet staan wij voor een belangrijke en omvangrijke strategische beslissing die de toekomst van de Stichting op een ander pad zal brengen. Het karakter van de Stichting zal veranderen, van vrijwilligheid naar een beroepsmatige en meer zakelijke aanpak, maar de gedachte, de intentie en de emotie zoals Ingeborg en ondergetekende die bedoeld hebben, zullen hetzelfde blijven en juist versterkt worden!
Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben, aarzelt u dan niet zich te wenden tot ondergetekende.

Met hartelijke groet,

Evert J.M. Douwes
voorzitter Ingeborg Douwes Stichting

 

 Een greep uit onze lopende Projecten:

 • De jaarlijkse bijdrage van €60.000,- ter financiering van de exploitatie tekorten van het Ingeborg Douwes Centrum, een afdeling van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam.
 • De Stichting is in staat geweest om, na langjarige gesprekken met het Centrum, een externe fundraiser voor het centrum aan te trekken. Van het verloop hebben wij hoge verwachtingen gezien de resultaten bij een ander centrum elders in het land. Bij slagen van deze opzet vermindert, in overleg met het Ziekenhuis, de financieringslast van de Stichting tijdelijk en kunnen andere noodzakelijke projecten worden gesteund.
 • Sponsoring van het nieuwe Cancer Centrum te Amsterdam, indertijd opgezet door Prof. Bob Pinedo en nu voortgezet door Dr.Winald Gerritsen.
 • De jaarlijkse ondersteuning van het succesvolle Gastvrouwen project in het VU medisch centrum te Amsterdam.
 • De bijdrage aan de IPSO organisatie, de koepel van de verschillende psychosociale therapeutische centra in Nederland. De stichting financiert dit in consortium-verband met een tweetal andere Stichtingen met een bedrag van E 100.000,- per jaar gedurende 3 jaar.
 • De financiering van een landelijk psychosociaal onderzoek (totale kosten circa €150.000,-) waarbij het Helen Dowling Instituut te Utrecht een belangrijke voortrekkers rol speelt samen met de Universiteit van Groningen. De wetenschappelijke onderbouwing van psychosociale zorg is cruciaal.
 • De bijdrage aan een landelijke ‘communicatie' training voor oncologisch specialisten ten bedrage van €20.000,-.

 

 

Elke vorm van steun blijft welkom en noodzakelijk!
Ons rekening nummer is 24.90.48.922
bij ABN AMRO MeesPierson
t.n.v. de Ingeborg Douwes Stichting
liefst onder vermelding van uw naam en adres, zodat we U op de hoogte kunnen houden.