Home De Stichting Psychosociale zorg Initiatieven The Sound of Life Informatie Nieuws!
 
 
Contact /// Brochure /// Jaarverslagen /// Organisaties /// ANBI status /// Pers /// Links
 
   
Jaarcijfers 2010
Overzicht Jaarcijfers IDS
2008
2009
2010
Als PDF document      
ACTIVA
     
Liquide middelen  € 73.601 € 92.559 € 102.108
Beleggingen  € 673.287 € 570.610 € 500.536
Overige vorderingen/Overl. activa  € 1.444 € 12.383 € 0
totaal Activa  € 748.332 € 675.552 € 602.644
       
PASSIVA 
     
Continuïteitsreserve  € 65.000 € 65.000 € 65.000
Bestemmingsreserve  € 425.000 € 265.000 € 70.000
Overige Reserves  € 232.123 € 295.500 € 445.923
Overige schulden  € 26.208 € 50.052 € 21.721
totaal Passiva  € 748.331 € 675.552 € 602.644
       
BATEN 
     
Eigen fondsenwerving  € 55.082 € 39.100 € 34.258
Acties derden Donaties FASE I    € 30.300 € 22.545
Beleggingen  € -72.484 € 70.471 € 40.783
totaal Baten  € -17.402 € 139.871 € 97.586
       
LASTEN 
     
Ingeborg Douwes Centrum  € 60.000 € 60.000 € 60.000
Vervolg onderz. psychos. zorg CCA € 20.000 € 0 € 0
Ondersteuning IPSO Koepel  € 30.000 € 30.000 € 30.000
Landelijk onderz. psychosociale zorg  € 25.000 € 50.000 € 25.000
NVPO (landelijk Congres)  € 0 € 20.000 € 725
Bijdrage HD/CD speler IDC  € 1.245 € 0 € 0
FASE I Business Case   € 60.378 € 25.139
FASE II stappenplan/implementatie      € 20.102
Keurmerk CBF      € 2.860
totaal Besteed aan doelstelling € 136.245 € 220.378 € 163.826
       
Kosten eigen fondsenwerving  € 0 € 2.887 € 6.265
Kosten van beleggingen  € 4.397 € 3.125 € 2.677
totaal Doelstellingskosten  € 4.397 € 6.012 € 8.941
       
Accountantskosten  € 1.190 € 5.058 € 2.380
Aanpassen jaarrek. '08/'09 FASE II   € 4.224 € 7.907
Contributies  € 27 € 177 € 26
Verzekeringen  € 645 € 658 € 645
Bestuurskosten  € 7.423 € 0 € 4.913
totaal Beheer en administratie  € 9.285 € 10.117 € 15.872
       
totaal Lasten  € 149.927 € 236.507 € 188.639
       
Exploitatie resultaat  € -167.329 € -96.636 € -91.053
       
Resultaat bestemming       
Bestemmingsreserve  € -135.000 € -160.000 € -90.000
Overige reserves  € -32.342 € 63.377 € -1.397
totaal  € -167.342 € -96.623 € -91.397

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Nieuwsbrief 2011 en toelichting op de jaarcijfers 2010

Bussum, juni 2011

Betreft: ontwikkelingen van de Ingeborg Douwes Stichting

Beste donateurs, dierbare vrienden en familieleden,

Graag willen wij u als nauw betrokkenen van de Ingeborg Douwes Stichting (IDS) weer op de hoogte brengen van de door de Stichting gefinancierde projecten en de implementatie van reeds eerder met u gecommuniceerde strategie. Tevens sluiten wij een bijlage met de cijfers van de afgelopen 3 jaar bij, zodat u daarover weer geheel bent geïnformeerd.

Steun aan projecten
De Stichting was de afgelopen jaren op een aantal terreinen zeer actief.

 • Het betreft de jaarlijkse (verhoogde) bijdrage van € 60.000 ter ondersteuning van het Ingeborg Douwes Centrum, een afdeling van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam.
 • De Stichting is in staat geweest om een externe financier voor het Centrum aan te trekken. Van de resultaten hadden wij hoge verwachtingen gezien de ervaringen bij een ander centrum elders in het land. Die resultaten zijn tot op heden tegengevallen. En dit maakt het belang van de rol van de IDS voor dit centrum opnieuw duidelijk.
 • Sponsoring van het VUmc Cancer Center te Amsterdam met als speciale focus de psychosociale zorg.
 • Onze bijdrage aan de IPSO organisatie, de koepel van de verschillende therapeutische centra en inloophuizen in Nederland. De IDS co-financiert deze koepel in een door haar opgezet consortium verband met twee andere stichtingen voor een bedrag van € 100.000 per jaar gedurende 4 jaar. Ook in 2011 zal dit (deels) het geval zijn.
 • De financiering van de vervolgfase van een landelijk psychosociaal onderzoek (totale kosten circa € 150.000) waarbij het Helen Downing Instituut te Utrecht een belangrijke voortrekkers rol speelt samen met de Universiteit van Groningen.
 • Gesprekken hebben plaats gevonden voor een landelijke communicatie training voor oncologisch specialisten in eerste instantie voor een bedrag van € 20.000.
 • Het strategische project om tot een beroepsmatige en landelijk opererende stichting met een vaste inrichting te komen en de problematiek rond de psychosociale zorg structureel aan te pakken.

Zoals u ziet een wederom indrukwekkende lijst van projecten die de Stichting alleen, maar ook steeds meer in samenwerking met andere stichtingen weet te financieren. Echter, de druk op onze Stichting wordt groter en groter gezien het toenemende aantal mensen dat gebruik zou willen cq. moeten maken van de psychosociale zorg in Nederland. De achtergrond van die toename wordt hieronder verder uiteengezet.

Recente ontwikkelingen
Met 90.000 mensen per jaar die kanker krijgen heeft kanker hart- en vaatziekten van de eerste plaats verdrongen als de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Een op de drie Nederlanders krijgt in zijn of haar leven de diagnose kanker. Rekenen we de naasten en directe omgeving mee, dan zijn de aantallen mensen die in hun leven moeten omgaan met kanker vele malen groter. Door kanker onderzoek is de laatste decennia veel bereikt en zien wij dat inmiddels ongeveer de helft van de mensen geneest van kanker of een aanzienlijk langere overlevingskans heeft. Daar­mee lijkt kanker een chronische ziekte te geworden.
Een goede psychosociale oncologische begeleiding voor mensen met kanker is van groot belang, zowel voor een betere kwaliteit van leven als ter bevordering van het herstel, en de revalidatie en terugkeer in het gewone leven.
In de psychosociale oncologische zorg in Nederland is in de afgelopen 20 jaar veel bereikt.
Maar het huidige psycho-oncologische zorg en hulp aanbod (een kleine 10.000 mensen met kanker worden jaarlijks geholpen) is volstrekt onvoldoende om aan de stijgende vraag van meer dan 30.000 mensen met kanker te voldoen. De overheid is zich hier, blijkens het Nationaal Programma Kankerbestrijding, eveneens ten volle van bewust. Het tem­­po waarin de veranderingen zich vol­trekken is echter (te) traag, voornamelijk door het gebrek aan financiële middelen.

Nieuw initiatief
Stichting ABC Cancer Support
("ABC" staat voor Awareness, Balance en Coping: drie belangrijke begrippen waarop de psychosociale zorg zich richt.)

De Ingeborg Douwes Stichting is zoals u weet reeds 11 jaar actief op dit terrein. Doorgaan op basis van pure vrijwilligheid, zoals thans het geval is, biedt onvoldoende garantie voor succes en snelheid om tot de dringend noodzakelijke hulp en ondersteuning te komen. Al jaren ijvert het bestuur om de bestaande IDS te transformeren in een beroepsmatige en landelijk opererende stichting met een vaste inrichting. Wij zijn er van overtuigd dat deze meer bedrijfsmatige en marktgerichte benadering, ter ondersteuning van de psychosociale oncologische zorg in Nederland, noodzakelijk is ter daadwerkelijke realisatie van de meest belangrijke zaken:

 • het bewustzijn bij het Nederlandse publiek te vergroten inzake het voorkomen van psychosociale problemen bij mensen met kanker en de noodzaak hier kwalitatief goede zorg voor te bieden en het geven van voorlichting over deze vorm van zorg;
 • het vergroten van de capaciteit, structureren van het bestaande aanbod, de geografische beschikbaarheid, de kwaliteit van de psychosociale oncologische zorg in Nederland voor mensen met kanker en hun naasten;
 • het bevorderen van de deskundigheid van de verschillende beroepsgroepen die psychosociale zorg bieden;
 • het stimuleren van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek.

Het voornemen om de Ingeborg Douwes Stichting al direct te transformeren in de nieuwe stichting heeft, gezien de globale economische ontwikkelingen, een wijziging ondergaan. Als gevolg hiervan is besloten de IDS vooralsnog te laten bestaan maar daarnaast wel tot oprichting van de Stichting ABC Cancer Support over te gaan. Een beroepsmatige en landelijk opererende stichting met een vaste inrichting. Deze stichting is op 4 april, de sterfdag van Ingeborg, in 2011 opgericht. Thans wordt hard gewerkt om de stichting daadwerkelijk handen en voeten te geven. De start van ABC Cancer Support wordt (mede) mogelijk gemaakt door de IDS d.m.v. een gefaseerde ondersteuning bij het vormen van een startkapitaal. Vanzelfsprekend zal ook met behulp van andere marketing technieken meer geld moeten worden los geweekt binnen de Nederlandse regio om het gestelde doel te bereiken.
Wij zijn zeer verheugd u mede te kunnen delen dat KWF Kankerbestrijding achter deze aanpak staat. Dat geeft ons vertrouwen dat wij de juiste weg volgen om de psycho-oncologische zorg in Nederland op een hoger plan te brengen. De Business Case heeft aangetoond dat enerzijds een landelijke beroepsmatige stichting veel kans van slagen heeft en anderzijds dringend noodzakelijk is voor een succesvolle aanpak van de psychosociale zorg.

Financiën
In de bijlage treft u een financieel overzicht aan van de laatste 3 jaar. De volledige gedetailleerde jaarverslagen staan ook op de website van de Stichting. Onze belangrijkste zorgen betreffen de giften instroom die langzamerhand toch begint terug te lopen. Daarnaast spelen, zoals bij een ieder, de ontwikkelingen op de economische markten ons zeer parten.
Willen wij als Stichting een vuist blijven maken in de toekomst en mede steun geven aan de uitvoerende stichting ABC Cancer Support, dan zullen wij moeten proberen om de jaarlijkse bijdragen en donaties aan de Ingeborg Douwes Stichting te stimuleren.

Tot slot
Middels deze brief willen wij wederom onze dankbaarheid uitspreken voor alle hulp en steun die wij gedurende vele jaren van u allen mochten ondervinden. Zonder uw bijdrage was de inzet van de Ingeborg Douwes Stichting om de psychosociale zorg verder te brengen niet mogelijk geweest.
Zoals boven uiteengezet heeft het Bestuur van de IDS een belangrijke strategische beslissing genomen die de toekomst van de Stichting in een beter vaarwater zal brengen. Wij verwachten dat ABC Cancer Support de mogelijkheden zal waarmaken die de Business Case uit 2009/2010, gemaakt met belangrijke stakeholders uit de psycho­sociale sector, laat zien. Het zal zeker geen gemakkelijke opgave worden gezien het economisch klimaat, de toenemende concurrentie op de filantropische markt en de druk op het kapitaal van sponsoren. Bij gebleken succes zal dus het karakter van de Ingeborg Douwes Stichting geleidelijk overgaan van vrijwilligheid naar een beroepsmatige en meer zakelijke aanpak. De gedachte, de intentie en de emotie zoals wij, Ingeborg en Evert, die oorspronkelijk bedoeld hadden zullen dezelfde blijven en door het verwachte succes juist versterkt worden. Van de ontwikkelingen in de nabije toekomst houden we U uiteraard op de hoogte.
Bovendien zal Ingeborg’s naam blijven voortleven door de instelling van een (twee-)jaarlijkse Ingeborg Douwes Award voor diegene of diegenen, of instellingen of organisaties, die zich in bijzondere mate verdienstelijk heeft/hebben gemaakt voor de psychoso­ciale oncologie in Nederland in de breed­ste zin van het woord. De bijzondere verdiensten kunnen liggen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek, psycho-oncologische zorgverlening, de (verbeterde) organisatie van de psychosociale zorgverlening, deskundigheidsbevordering en onderwijs.

Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben, aarzelt u dan niet zich tot ons te wenden.
Met veel dank voor uw trouwe ondersteuning en een hartelijke groet, namens het bestuur van de Ingeborg Douwes Stichting,

Evert J.M. Douwes, voorzitter.

 

Elke vorm van steun blijft welkom en noodzakelijk!
Ons rekening nummer is 24.90.48.922
bij ABN AMRO MeesPierson
t.n.v. de Ingeborg Douwes Stichting.
Graag onder vermelding van uw naam en adres zodat we U op de hoogte kunnen houden.